back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Czech Sessions Speakers

Docent, Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha

Absolvent Ústavu anorganické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde v současné době působí jako docent. V rámci působení na VŠCHT Praha se věnuje výuce odborníků v oblasti membránových a vodíkových procesů. Odborný zájem spadá do oblasti elektrolýzy vody a palivových článků se zaměřením na alkalické prostředí. Řešená problematika zahrnuje vývoj a charakterizaci nových neplatinových katalyzátorů, charakterizaci a aplikaci polymerních elektrolytů, přípravu a charakterizaci elektrod a optimalizaci konstrukce elektrolytických cel. Podílel se na řešení národních i Evropských projektů s tématikou rozvoje alkalické elektrolýzy vody. Je spoluautorem kapitoly v odborné knize, dva patentů a 36 odborných článků v mezinárodních impaktovaných časopisech, které celkem dosáhly více než 1400 citací.

Garant oboru plynových spotřebičů
Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Jsem vedoucí v oblasti certifikace výrobků ve firmě Strojírenský zkušební ústav, s.p. s více než pěti lety zkušeností. Jsem zodpovědný zejména za zkoušky a certifikaci plynových výrobků podle modulu B a současně provádění auditů podle modulu C2 a D dle Nařízení (EU) 2016/426 a Směrnice Rady 92/42/EHS a aplikovatelných norem. Co se týče auditů, tak jsem schválen společností UL Solutions jako externí auditor k auditování certifikátů UKCA a tedy výrobků určených pro trh Velké Británie. Mimo jiné provádím schvalování tlakových výrobků podle modulu H Směrnice Rady 2014/68/EU. Starám se o projekty od prvního kontaktu se zákazníkem, poskytování poradenství, tvorby cenových nabídek a smluv až do samotného ukončení projektu.

Senior specialista TAM, GasNet, s.r.o.

Narodil jsem se v Praze, 21. července 1967. Po maturitě na Strojní průmyslovce v roce 1985 jsem pokračoval na ČVUT FSI, katedra nauky o materiálu, Plasty. Studium jsem zakončil v roce 1989 státní zkouškou a obhajobou diplomové práce „Aplikace CE kompozitu při léčbě zlomenin dlouhých kostí“.

Následovala prezenční vojenská služba a pak praxe v PZO Škodaexport /kompletační dovozy pro vývoz energetických celků/. S volnou směnitelností koruny jsem svoji kariéru v PZO v roce 1993 ukončil dohodou a pokračoval v roce 1993 rok ve společnosti VARTA, v útvaru „back office“ při prodeji staničních baterií.

Od dubna 1994 jsem začal pracovat v plynárenské společnosti STP, a.s., kde jsem se profiloval nejdříve jako technik bezpečnosti práce a následně jako technik v útvaru provozně/technického ředitele, Odbor provozu a techniky.

Tak, jak docházelo ke změně vlastnických struktur v plynárenských společnostech v ČR jsem se postupně dostal do společnosti GasNet, sro kde aktuálně pracuji na pozici senior specialista TAM. Při práci v plynárenských společnostech jsem pravidelně střídal útvary AM a provozu. Spolupracuji jako autor při tvorbě některých TPG, přednáším na odborných konferencích.

Mojí specializací jsou PE materiály, odorizace a nové technologie.

Specialista pro evropské dotace, ORLEN Unipetrol

Má 14 let zkušeností s realizací projektů financovaných z fondů EU. Na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR vedl oddělení projektů Evropského sociálního fondu. Později se v Národním orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj podílel na nastavení pa­ra­met­rů politiky fondů EU u nás pro období 2021–2027. V sou­čas­né době působí ve společnosti ORLEN Unipetrol jako specialista pro evropské dotace. Angažuje se v projektech Mo­der­ni­zač­ní­ho fondu a evropských fondů spadajících pod tzv. Obecné nařízení. Zabývá se tématy energetické účinnosti, OZE, podpory bezemisní a nízkoemisní dopravy a vodíkových aplikací. V projektech zodpovídá za přípravu dotačních žádostí a následně za realizaci a vyúčtování poskytnuté podpory. Dříve pracoval v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí vedl oddělení rekvalifikací.

Vedoucí oddělení pro Modernizační a
Inovační fond Odboru mezinárodních programů a fondů

Má 10 let zkušeností s dotačními programy ve Státním fondu životního prostředí. V současnosti působí v pozici vedoucího oddělení pro Modernizační a Inovační fond, kde má na starosti nastavení programů podpory zejména pro modernizaci české energetiky a zvyšování energetické účinnosti v průmyslu, budovách a dopravě. Dříve pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, kde se věnoval především projektům zaměřeným na energetické využití biomasy.

Docent, Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha
 

Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. je absolventem oboru anorganická technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Diplomovou práci vypracoval na Technické universitě v Trondheimu (Norsko). Na VŠCHT Praha získal i titul Ph.D. V oboru Anorganická technologie pak získal v roce 2013 titul docent. V rámci pedagogických aktivit se podílí na vedení bakalářských, magisterských i postgraduálních studentů. Témata prací se většinou týkají elektrochemické výroby vodíku a jeho zpětné konverze. Odborně se specializuje na technickou elektrochemii a její aplikace v průmyslové výrobě, ochraně životního prostředí a energetice. Mezi jeho hlavní zájmy dlouhodobě patří využití vodíku jako nosiče energie. Podílel se a podílí na řešení řady národních i mezinárodních projektů zaměřených jak na základní výzkum, tak i na praktické aplikace. Je spoluautorem několika kapitol v odborných knihách, 62 odborných sdělení v impaktovaných časopisech s více než 1830 citací. Vedle výzkumných aktivit spojených s technologií palivových článků a elektrolýzy vody působí v představenstvu České vodíkové technologické platformy a České společnosti povrchových úprav.

Vědecký pracovník, Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha

Získal titul Ph.D. v oboru Anorganická technologie v roce 2018, dizertační práci z oblasti vodíkových palivových článků vypracoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a během stáže na institutu FORTH ICE-HT v Patrasu, Řecku. Od roku 2023 pracuje jako odborný asistent na Ústavu anorganické technologie, kde jako pedagogický pracovník zajišťuje výuku elektrochemických procesů v rámci studijních předmětů v češtině i angličtině, vede bakalářské a diplomové práce. V rámci výzkumu se aktivně podílí na mezinárodních vědeckých projektech, zahrnujících výzkum a optimalizaci palivových článků a elektrolyzérů vody s protonově-vodivou membránou. Je spoluautorem 18 impaktovaných vědeckých publikací se 174 citacemi a tří průmyslových vzorů. Spolupracuje aktivně s komerčním sektorem jako technický poradce.

Analytik, EGÚ Brno, a.s., Brno

VZDĚLÁNÍ

2021–2023
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Procesní inženýrství

2018–2021
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Základy strojního inženýrství

PRAXE

2023–dosud
Analytik, EGÚ Brno, a.s., Brno

2023
Pracovní stáž, EGÚ Brno, a.s., Brno

2021–2022
Vědecko-výzkumní pracovník, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství

 

Analytik České vodíkové technologické platformy

Jan Sochor pracuje jako analytik České vodíkové technologické platformy. Více než 2 roky se věnuje analýze legislativních návrhů, strategických plánů a aktuálních zpráv o vývoji vodíkové ekonomiky jak v ČR, tak v Evropě. Pomáhá také HYTEP s různými úkoly, jako je komunikace se členy, PR aktivity a realizace různých vodíkových projektů v ČR. Jan vystudoval evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Projektový manažer Hydrogen Readiness

Radek má rozsáhlé zkušenosti v energetickém sektoru, především v ply­nárenském sektoru, teplárenství a oblasti obnovitelných zdrojů. Převážnou část své kariéry působil jako nezávislý konzultant v energetice pro mezinárodní energetické společnosti, zejména v oblasti rozvoje, strategických investic a akvizičního procesu. Dlouhou dobu pak působil i jako znalec pro oceňování firem. Radek podporuje NET4GAS konzultační činností již přes 8 let, z toho poslední 3 roky výhradně v rámci programu připravenosti infrastruktury na přepravu vodíku, který se zaměřuje na strategické, technické a bezpečností aspekty spojené s využitím tranzitní plynárenské soustavy v rámci vodíkové budoucnosti. Radek je držitelem inženýrského titulu a absolventem Institutu pro oceňování majetku VŠE.

Manažerka a koordinátorka vzdělávacích projektů,
SOŠ – Centrum odborné přípravy a Gymnázium

Pracovní zkušenosti

2009 – nyní
Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium

Manažerka a koordinátorka vzdělávacích projektů – projekty EU, národní, regionální, lektorská činnost, zpracování vzdělávacích materiálů, inovace ve vzdělávání, náborová činnost, mimoškolní aktivity pro žáky

projekty:

EHTA, EHTA2 – Vzdělávání v oblasti vodíkových technologií (mezinárodní spolupráce škol, vzdělavatelů, firem, profesních sdružení a veřejného sektoru), program Erasmus+, kooperativní partnerství

Q3MEE – Kvalifikace pro 3. tisíciletí – Elektromobilita (mezinárodní spolupráce škol a profesních sdružení), program Leonardo da Vinci, přenos inovací

Erasmus+ mobility žáků

Výukové centrum Perspektis 21 – energie 21. století (OZE) – Norské fondy

Enersol (odborná soutěž pro žáky SŠ v oblasti OZE)

Naučíme Vás, jak být efektivnější (MŽP)

další zaměstnavatelé:

2004 – nyní
Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Organizační a provozní zajištění asociace

2010 – nyní
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Spolupráce na vytváření vzdělávacích materiálů v projektech zaměřených na obnovitelné zdroje a energetiku

2009 – 2013
Český svaz zaměstnavatelů v energetice

koordinace projektu OP LZZ (MPSV) – „Další vzdělávání zaměstnanců v odvětví energetiky“

spolupráce na zpracování dílčích kvalifikací fotovoltaika a tepelná čerpadla

Dosažené vzdělání

2007 – 2009
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ochrana životního prostředí – Mgr.

 

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2024@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r.o.